Tag: starting

SmarTone 用戶必用:即日來回免費的「無形 Wi-Fi 蛋」漫遊服務

今時今日,旅行與上網已經密不可分,去旅行唔上網好似無左精神食糧一樣。去遠啲嘅朋友會買本地 SIM 卡,去近近地嘅朋友就會日租 Wi-Fi 蛋,大把選擇。 市道興旺,商機處處,有競爭自然有進步。SmarTone 最近都不甘做傳統嘅漫遊服務,投入 Wi-Fi 蛋市場,利用本來的「精裝漫遊數據日費計畫」重新包裝為「無形 Wi-Fi 蛋」漫遊服務,令大家去旅行多個選擇。 石先生上星期藉澳門一日遊的機會用了這款「無形 Wi-Fi 蛋」漫遊服務,下面就跟大家分享一下使用感受吧!