Browse By

ADS

Tag Archives: 漫遊數據卡

Screen Shot 2015-05-06 at 下午07.31.50

用 Zuji 訂 HK$3,000 旅遊產品,即送 7-Eleven 漫遊數據卡

去旅行最需要漫遊數據卡,原來最近 Zuji 做緊優惠。 由 2015 年 4 月 29 日至 5 月 31 日期間,在 Zuji 預訂旅遊產品滿 HK$3,000或以上,即時可以得到一張 HK$$198 的 7-connect 亞太漫遊數據儲值卡乙張。如果你去的地方剛好係中國、澳門、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、台灣和泰國,那就要謹記啦!