Tag: 李克勤

落機後,行李 Barcode Label 要清走

好多朋友都想行李多啲貼紙,增加自己戰績,不過大家落飛機最緊要清左 Barcode Label。因為件件行李都一樣,要分辨只能靠 Check-In 時貼上的 Barcode Label,如果你每次坐完飛機都唔清,好似呢位人兄咁,成個行李箱都係 Barcode Label,工作人員要搵就好難啦! 一旦遇上轉機,時間緊迫嘅情況,機場工作人員無法識別或者會上唔切機,費時失事。 即使係其他類型貼紙,大家最好都留番上面及側邊的手把位唔好貼,方便識別 Barcode Label,方便人也都即係自己。