Tag Archives: 年初一

1-hkyoungster

二零一六年年初一

二零一六年年初一:拮魚蛋、食腸粉、飲果汁、行下街、隨街泊車搞到咁,真係可悲! 隻眼開隻眼閉三日,社會就無咁多問題,也都和諧好多。英國作為全球最多殖民地嘅國家之一,始終係管治上有啲野值得學習。有限度地迎合當地傳統,部份節目事件隻眼開隻眼閉,讓被殖民地方的人可以放鬆下壓力,呢啲就係高招了。