Tag: 京都住宿

【台灣.台中】紅點文旅 – 滑梯、設計、早餐每件事都讓你喜出望外

台中酒店不少,但「紅點文旅」是一個有驚喜的選擇。光進門看到其橫跨兩層的滑梯就已經讓人回到童年。這條滑梯不算長,剛好就是從二樓滑到一樓,但中間旋轉的部份加上整體設計實在太讚了!

【日本.京都】Hotel MyStays Kyoto Shijio(京都四條麥斯泰酒店)入住報告 – 呢啲就叫平靚正啦!

石先生一年住咁多間酒店,貴嘅有,平嘅有。貴有貴嘅標準,平有平嘅準則,各有各 baseline,只要唔係低於自已 level 條 baseline 嘅酒店都叫合格,至於好過 baseline 好多嘅梗係值得嘉許,而如果酒店較佢本身嘅 level 再高多幾班的話,咁就即係超班!如果佢超班之餘還要價錢低廉,更是平靚正,而這次跟大家分享的「Hotel MyStays Kyoto Shijio」(京都四條麥斯泰酒店)就是平靚正之選。