photo

今天吃午飯的時候剛好在講黃子華,然後又提起哲學,最後不知道為什麼提到這個 “仲差一蚊的找贖問題”,事情是這樣的。

3個朋友一起去吃飯,

埋單每人 10元,總共 30 元。


老闆見熟客,減 5元,

叫伙記找 5元,

但伙記貪心,自己拿左 2元,


所以,伙記每人俾番 1元,

即係每人食左 9元,

3個人 食左 9元,


即係總共 27元,

咁伙記拿左 2元,

27元 + 2元,加埋都係得 29元,


Eeee,仲差 1元 喎!去左邊呀!

答案請看回應解答。
【此文章刊載於石先生部落;標題:找贖謬誤 – 仲差一蚊呀!;本篇文章為贊助內容;強制廣告:HisTrend.HK 給你不一樣的科技產品】